КСТ Форуми

Full Version: !!!-Разпис на спец. "КСТ", магистри-подготв.обучение-от колежи- 15.10- 27.10.2012
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: Razpis-kolej.jpg]
[Image: Razpis-kolej-1.jpg]
1201
първата цифра означава корпус - в случая първи корпус,
втората цифра означава етажа - в случая втори етаж,
последните две цифри е за номера на залата - в случая зала №01 .
Първи корпус е на върха.
Трети корпус е на Ректората, където се записвахте (за спец. КСТ).
Разписът 29-31.10.2012 г. ще бъде публикуван по-късно.