КСТ Форуми

Full Version: 31.10.2012 г. Изпит за магистри от спец. КСТ по ПНП при доц. Е. Захариева
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Съобщение
На 31.10.2012 г. от 14.00 ч. в зала 3116 ще сепроведе изпит за магистри от спец. КСТ по "Платформено независимо програмиране" при доц. Е. Захариева.