КСТ Форуми

Full Version: Занятия на спец. КСТ-магистри, подготвително обучение
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Съобщение:
Занятията на спец. КСТ, ОКС магистър-подготвително обучение, за зимен семестър на 2012-2013 учебна година ще бъдат:
1. За студенти завършили колеж - в периода 15-31.10.2012 г. включително, като първата седмица ще изучават общи за целия факултет дисциплини, а изучаването на специалните дисциплини в катедрата е 22-31.10.2012 г. без прекъсване. Разписът за първата седмица е публикуван на сайта.
2. За студентите завършили други техн. специалности "бакалавър" - в периода 22-31.10.2012 г. включително, без прекъсване.

Разписите за специалните дисциплини и за двете групи студенти ще бъдат публикувани на сайта при първа възможнжст.