КСТ Форуми

Full Version: Разпис на спец. КСТ, магистри -от други технически специалности
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: Razpis-drugi.JPG]
1344
първата цифра означава корпус - в случая първи корпус,
втората цифра означава етажа - в случая трети етаж,
последните две цифри е за номера на залата - в случая зала № 44 .
Първи корпус е на върха.
Трети корпус е на Ректората, където се записвахте (за спец. КСТ).
Разписът 29-31.10.2012 г. ще бъде публикуван по-късно