КСТ Форуми

Full Version: Дипломни защити на спец. КСТ м. ноември 2012г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО
ЗАПОВЕД
№…………
Габрово,……………….2012 г.

На основание чл. 36, ал. 5 от Правилника за организация на учебната дейност
НАЗНАЧАВАМ:
КОМИСИЯ В СЪСТАВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. д-р инж. Радослав Петков Райчев
И ЧЛЕНОВЕ: 1.доц. д-р инж. Валентина Стоянова Кукенска
2.доц. д-р инж. Елена Иванова Захариева
3.доц. д-р инж. Иван Симеонов Симеонов
4.гл. ас. д-р инж. Делян Георгиев Генков ,

която да проведе защити на дипломни работи на 21.11.2012 г. (сряда) от 14.30 часа в зала 3312 на следните дипломанти от специалност КСТ, образователно-квалификационна степен “магистър ”:

1.Ивайло Симеонов Симеонов 21005009
2.Христо Радев Иванов 21005008
3.Петър Упинов 21005004
4.Георги Жеков Кондев 21005004

РЕКТОР:
/проф. дтн Р. Иларионов/