КСТ Форуми

Full Version: Занятия на спец. КСТ, ОКС "магистър" за летен семестър на 2012-2013 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Занятията на всички магистри от спец. КСТ за летен семестър на 2012-2013 учебна година ще започнат на 07.01.2013 г.(понеделник) и ще са с продължителност 3 седмици без прекъсване.

Графикът ще бъде публикуван по-късно.