КСТ Форуми

Full Version: Официално връчване дипломите на инженерите от спец. КСТ, випуск 2012
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: Razdavane-dipl.jpg]
НОВО !!! ЗА СПЕЦ. КСТ ТОГИТЕ ЩЕ СЕ РАЗДАВАТ В ЗАЛА 3312 ОТ 8 ДО 10 ЧАСА СРЕЩУ ЛИЧНА КАРТА
Забeлежка:

Ще се разадават комплекти тоги (срещу лична карта) от 8 до 10 ч. за ф. "ЕЕ" в Заседателната зала в сграда Ректорат.
Желаущите да закупят тоги, предварително заплащат стойността им в касата на ТУ- Габрово (стая 3108) и получават съответния финансов документ, който представят на отговорника за раздаване на тогите.
Комплект тога за магистър - 60 лв;
Комплект тога за бакалавър - 50 лв;