КСТ Форуми

Full Version: Дипломни защити на спец. КСТ, през м. декември 2012
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Събщение
В средата на м. декември ще има защити на ДР за магистри и бакалаври. Краен срок за предаване е 03.12.2012 г. Всички, които са взели задание през 2012 г. могат да предадат ДР и да защитят.
Точните дати и разпределението за защити ще бъдат публикувани, когато предадате ДР.