КСТ Форуми

Full Version: Изпити по КМ и БД за ОКС "магистър" при гл. ас. д-р Д.Генков
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Изпитите по Компютърни мрежи и База от данни за ОКС "магистър" при гл. ас. д-р Д.Генков, ще се проведат на 07.03.2013 г. от 11 ч. в 3116.