КСТ Форуми

Full Version: На вниманието на защитилите дипломанти от спец. КСТ през м.февруари 2013 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Моля защитилите инженери от спец. КСТ да дойдат в ТУ-Габрово, във факултетна канцелария на ф. ЕЕ (стая 3102) за да си подпишат дипломите. Няма срок, но по възможност по-скоро.
След като бъдат подписани и сканирани (всички дипломи), тогава ще може да се вземат стикери от МОН, които да се залепят на дипломите.
Ще се идва втори път за готовите дипломи, които ще се съхраняват във факултетна канцелария до поискване (лично, срещу подпис).