КСТ Форуми

Full Version: Изпит по МИС за ОКС "магистър" при доц. Росен Иванов
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Изпитът по МИС за ОКС "магистър" при доц. Р. Иванов ще се проведе на 26.04.2013 г. от 13 часа в зала 3312. Записването става на Е-mail: rosen@tugab.bg, най-късно 1 ден преди изпита. Необходимо да си вземете от Факултетна канцелария индивидуален протокол.