КСТ Форуми

Full Version: Изпит по ПНП за ОКС "магистър" при доц. Е.Захариева
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Изпитът по ПНП за ОКС "магистър" при доц. Е. Захариева ще се проведе на 17.05.2013 г. от 13 часа в зала 3116. Записването става на E-mail: zaharieva@tugab.bg, най-късно един ден преди изпита. Необходимо е да си вземете индивидуален протокол от Факултетна канцелария.