КСТ Форуми

Full Version: Дипломни защити на спец. "КСТ" за м. юни 2013 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Дипломните защити ще се проведат на 12.06.2013 г. от 9 часа в зала 3312. Разпределението ще бъде публикувано по-късно.