КСТ Форуми

Full Version: Дипломни защити на спец. "КСТ" за м. юли 2013 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Дипломните защити ще се проведат през втората седмица на м. юли, между 8 и 12.07.2013г. Разпределението, както и точната дата, час и зала ще бъдат публикувани по-късно.