КСТ Форуми

Full Version: Дипломни защити на спец. "КСТ" за м. септември 2013 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Дипломните защити ще се проведат между 16 и 20.09.2013 г.Разпределението, както и точната дата, час и зала ще бъдат публикувани по-късно.