КСТ Форуми

Full Version: Изпит за обучение по държавна поръчка за ОКС "магистър" за учебната 2013/2014 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Изпитът за редовно обучение по държавна поръчка за ОКС "магистър" за учебната 2013/2014 г. ще се проведе на 02.10.1013 г. от 8.00 часа в Аулата.