КСТ Форуми

Full Version: Допълнителна дата за изпит за магистри, спец. КСТ по ПНП при доц.Е. Захариева
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
СЪОБЩЕНИЕ:
На 22.11.2013 г. ще се проведе изпит по дисциплината "Платформено независимо програмиране" за специалност "КСТ", ОКС "магистър".
Часът и залата ще бъдат публикувани по-късно в сайта на катедрата.