КСТ Форуми

Full Version: Съобщение за ОКС "магистър" - 1 курс - по базов учебен план за учебната 2013-2014 г
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Занятията на специалност "КСТ", ОКС "магистър" по базов учебен план за зимен семестър на учебната 2013/2014 г. ще започнат на 14.10.2014 г. от 11 часа в зала 3303.
Разписът ще бъде публикуван по-късно в сайта на катедрата.