КСТ Форуми

Full Version: Съобщение за ОКС "магистър" - подготвително обучение от други специалности
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Приетите в специалност "КСТ", ОКС "магистър" за подготвително обучение от други специалности е необходимо да се обадят в срок от 14.10.2013 до 18.10.2013 г. на Техническия организатор катедра - г-жа Цветелина Иванова, тел. 066 827 209 или на място в каб. 3308, за изготвяне на индивидуален план за обучение.