КСТ Форуми

Full Version: Съобщение за ОКС "магистър" - 1 курс - по базов учебен план за учебната 2013-2014 г
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Занятията във II седмица за ОКС "магистър" по базов учебен план - редовно и задочно обучение ще започнат на 21.10.2013 г.(понеделник) от 11 ч. в зала 3303.
Разписът за цялата седмица ще бъде публикуван в понеделник сутринта.