КСТ Форуми

Full Version: Съобщение за ОКС "магистър" - 2 курс - по базов учебен план за учебната 2013-2014 г
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Изпитът по дисциплината " Проектиране на компютърни системи" при доц. В. Кукенска ще се проведе на 04.11.2013 г.
Изпитът по дисциплината " Системи с изкуствен интелект" при проф. Л. Даковски ще се проведе на 09.11.2013 г.
Часовете и залите ще бъдат публикувани по-късно в сайта на катедрата.