КСТ Форуми

Full Version: Извънредна сесия за дипломни защити за ОКС"магистър", спец."КСТ" за м. ноември 2013 г
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
В периода между 25-29.11.2013 г. ще се проведе извънредна сесия на дипломни защити на спец. "КСТ" за ОКС "магистър". Краен срок за предаване на ДР е 20.11.2013 г. Точните дати и разпределението на защитите ще бъдат публикувани по-късно в сайта на катедрата.