КСТ Форуми

Full Version: Съобщение за всички дипломирали се студенти, които ще присъстват на 07.12.2013 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Получаването на академични облекла (тоги) ще се извърши на 07.12.2013 г. в интервала от 8.00 до 10.30 часа в Заседателната зала на сграда "Ректорат" срещу документ за самоличност (лична карта).
Желаещите да закупят тоги предварително заплащат стойността им в касата на ТУ - Габрово (стая 3108) и получават съответния финансов документ, който представят на отговорника за раздаване на тогите.