КСТ Форуми

Full Version: Изпит по СИИ за ОКС"магистър" - 2 курс при проф. Л. Даковски
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
На вниманието на магистри 2 курс - 3 семестър
На 22.11.2013 г.(петък) от 8.00 ч. в зала 3312 ще се проведе изпит по дисциплината "Системи с изкуствен интелект" при проф. Л. Даковски.