КСТ Форуми

Full Version: Изпит по ПКС за ОКС "магистър" при доц. В. Кукенска на 26.11.2013 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Изпитът по дисциплината "Проектиране на компютърни системи" при доц. В. Кукенска ще се проведе на 26.11.2013 г. от 10 часа в зала 3116.