КСТ Форуми

Full Version: Извънредна сесия за дипломни защити за ОКС"магистър" на спец."КСТ" за 02.12.2013г
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
На 02.12.2013 г. ще се проведе извънредна дипломна защита за предалите дипломни работи до дата 21.11.2013 г. Часът и залата за защита ще бъдат публикувани по-късно в сайта на катедрата.