КСТ Форуми

Full Version: Занятия на спец. КСТ, ОКС "магистър" за летен семестър на 2013-2014 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Занятията за ОКС "магистър" обучаващи се по базов учебен план за летен семестър на учебната 2013/2014 г. ще започнат на 06.01.2014 г. (понеделник).
Графикът ще бъде публикуван по-късно в сайта на катедрата.