КСТ Форуми

Full Version: Допълнителна дата за изпит за магистри, спец. КСТ по "ПКС" при доц.В. Кукенска
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
На 10.12.2013 г. от 10 ч. в лаб. 3408 ще се проведе изпит по дисциплината "Проектиране на компютърни системи" при доц. В. Кукенска.