КСТ Форуми

Full Version: Дипломни защити на спец. "КСТ" за м. декември 2013 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Дипломните защити за ОКС "магистър" ще се проведат на 17.12.2013 г., за ОКС "бакалавър" на 18.12.2013 г.
Разпределението, както и точният час и зала ще бъдат публикувани по-късно.