КСТ Форуми

Full Version: На вниманието на студенти от ОКС „магистър” недипломирали се в срок!
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Ръководството на катедра КСТ ви напомня, че е срокът за дипломиране ви изтече и е необходимо до 30.04.2014 г. да си вземете дипломно задание, в противен случай ще бъдете предложени за прекъсване.