КСТ Форуми

Full Version: Дипломни защите на спец. "КСТ" за м. април 2014 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Дипломните защити на специалност КСТ за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" за месец април 2014 г. ще се проведат на 28 и 29.04.2014 г. Разпределението ще бъде публикувано допълнително.