КСТ Форуми

Full Version: Дипломни защити на спец. "КСТ" за м. юни 2014 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Дипломните защити за месец юни 2014 г. за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" ще се проведат на 24.06.2014 г. от 13 часа в зала 3312. Разпределението ще бъде публикувано по-късно.