КСТ Форуми

Full Version: Дипломни защити на спец. КСТ за м. септември 2014 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Дипломните защити на специалност КСТ, за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" за м. септември 2014 г. ще се проведат на 15, 17, 24 и 25.09.2014 г. Разпределението, както и точният час и зала ще бъдат публикувани по - късно.