КСТ Форуми

Full Version: На вниманието на магистри - I и II курс-по базов учебен план за учебната 2014/2015 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
• Учебните занятия за ОКС “магистър” – I курс по базов учебен план за учебната 2014/2015 г. ще започнат на 20.10.2014 г.
• Учебните занятия за ОКС “магистър” – II курс – 3ти семестър по базов учебен план за учебната 2014/2015 г. ще започнат на 01.10.2014 г.
Графикът ще бъде публикуван по – късно в сайта на катедрата.