КСТ Форуми

Full Version: Занятия на спец. КСТ, ОКС"магистър"-I курс по базов учебен план за зимен семестър
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Занятията за ОКС "магистър" обучаващи се по базов учебен план за зимен семестър на учебната 2014/2015 г. ще започнат на 20.10.2014 г. от 11.15 ч. в лаб.3404 с дисциплината "Мрежова сигурност". Същият ден - от 11.00 ч. ще се проведе инструктаж в посочената лаборатория.
Графикът ще бъде публикуван по - късно в сайта на катедрата.