КСТ Форуми

Full Version: Съобщение за ОКС "магистър" - 2 курс-по базов учебен план за учебната 2014/2015 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Всички студенти обучаващи се в ОКС "магистър" - 2 курс по базов учебен план, които не са си платили таксата за зимен семестър на учебната 2014/2015 г. е необходимо да го направят, в противен случай няма да бъдат допуснати до изпити.