КСТ Форуми

Full Version: Резултати от изпитите по ПИК и ПЕ за спец. КСТ, провели се на 10 и 11.02.2015 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: Rezultati-PIK-PE-2015.JPG]