КСТ Форуми

Full Version: Среща по проект FETCH
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
На 24 и 25 юни 2015 година в Дъблин, Ирландия беше проведена среща по проекта FETCH (Future Education and Training in Computing: How to Support Learning at Anytime Anywhere), в който като партньор участва и Технически университет - Габрово.

В срещата участваха 80 представители от 54 партньорски институции от 30 европейски страни.

В приложения файл е информация за проведените мероприятия на срещата и главните резултати от проекта.