КСТ Форуми

Full Version: Съобщение за ОКС "магистър" - подготвително обучение от други специалности
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Учебните занятия за ОКС "магистър" - подготвително обучение за завършилите образователно - квалификационна степен "бакалавър" и/или "магистър" по професионални направления и специалности в областта на Техническите науки ще започнат на 19.10.2015 г.
Разписът ще бъде публикуван по - късно в сайта на катедрата.