КСТ Форуми

Full Version: Връчване на дипломи за завършено висше образование на випуск 2015
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: Razdavane na diplomi-2015.JPG]