КСТ Форуми

Full Version: Дипломни защити на спец. КСТ за м. декември 2015 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Дипломните защити на спец. КСТ за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" ще се проведат на 21.12.2015 г. Разпределението, както и точният час и зала ще бъдат публикувани по - късно в сайта на катедрата.