КСТ Форуми

Full Version: Допълнителна дата за изпит по ПЕ за ОКС "магистър" на 24.03.2016 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
На 24.03.2016 г. от 9 ч. в зала 3303 ще се проведе изпит по дисциплината "Програмни езици" за ОКС "магистър" - подготвително обучение при доц. Е. Захариева.