КСТ Форуми

Full Version: Покана за участие в международна научна конференция AIIT в Битоля, Македония
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Поканата за участие в международната научна конференция AIIT в Битоля, Македония на 3-4 юни 2016 г. се намира в приложения файл.