КСТ Форуми

Full Version: Среща на студентите с фирма "СисМо" ООД, гр. Габрово - 19-05-2016 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
На 19.05.2016 г. (четвъртък) от 10.30 ч. в зала 3311 ще се проведе среща на студентите от специалност "Компютърни системи и технологии" с представител на фирма "СисМо" ООД, гр. Габрово.