КСТ Форуми

Full Version: Конференция CompSysTech 2016
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
На 23 и 24 юни в Палермо, Италия се проведе международната научна конференция CompSysTech 2016.
От катедта КСТ с доклад участваха докторантът Венцислав Венков и доц. д-р Росен Иванов.

Повече подробности за конференцията могат да се намерят на адрес:
http://www.compsystech.org/