КСТ Форуми

Full Version: Предаване на дипломни работи за сесия през септември
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Срокът за предаване на дипломни работи за защита през месец септември е 01.09.2016 г. до края на деня.

Защитите ще се проведат в седмицата от 26.09.