КСТ Форуми

Full Version: Прием за 2016-2017 учебна година в спец. КСТ, ОКС „магистър”
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
През 2016-2017 учебна година катедра КСТ ще обучава студенти в спец. КСТ, ОКС „магистър”, редовна и задочна форма както следва:

1. По учебен план (3 семестъра):
• за завършилите специалност КСТ
2. По учебен план за подготвително обучение (2 семестъра):
• за завършили образователно – квалификационна степен “бакалавър” и/или “магистър” по професионални направления и специалности в областта на Техническите науки;
• за завършили образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър” от професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника.
3. По учебен план за подготвително обучение (3 семестъра):
• за завършилите образователно – квалификационна степен „бакалавър” и/или „магистър” по професионални направления извън област на Висше образование „Технически науки”