КСТ Форуми

Full Version: Финална среща по проект FETCH
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
На 07.09 и 08.09 в Братислава, Словакия беше проведена финалната среща на партньорите по проекта FETCH (Future Education and Training in Computing: How to support learning at anytime anywhere), в който Технически университет - Габрово участва като партньор, заедно с 67 университети и компании от 35 европейски страни.

Повече информация може да се намери на адрес:
http://fetch.ecs.uni-ruse.bg/?cmd=nsArticle&nid=26