КСТ Форуми

Full Version: Международна конференция E-learning'16
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Конференция E-learning'16

На 8 и 9 септември в Братислава, Словакия се проведе международната научна конференция E-learning'16.
От катедра КСТ с доклад участваха проф. дтн Райчо Иларионов и докторантът Калина Стоянова.

Повече подробности за конференцията могат да се намерят на адрес:
http://elearning-conf.eu/