КСТ Форуми

Full Version: Среща на студентите с фирма MeditCon - 19.10.2016, 10:00
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
На 19.10.2016 г. (сряда) от 10 часа в зала 3311 ще се проведе среща на студентите от специалност "Компютърни системи и технологии" с представители на фирма Медиткон.